Zahlavi

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webu na doméně www.avcr.cz a na doménách 3. řádu domén avcr.cz a cas.cz

Akademie věd České republiky zveřejňuje podle § 8, zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.

Akademie věd České republiky je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Akademie věd České republiky se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a zákonem.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky na doméně www.avcr.cz a na internetové stránky na doménách třetího řádu pod doménou avcr.cz či cas.cz. Toto prohlášení o přístupnosti se nevztahuje na internetové stránky jednotlivých pracovišť Akademie věd, která jsou samostatnými povinnými subjekty.

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

  • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
  • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

  1. U některého mediálního obsahu, zejména u specifických prezentací vědeckých výzkumů jež jsou primárně vizuální, není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.
  2. Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou v takovém formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Akademie věd České republiky v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací. Je možné kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky a to kontaktováním osoby, jež je na konkrétní stránce, nebo může kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči Akademii věd České republiky, a to prostřednictvím kontaktů uvedených na stránce s kontakty, nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek níže.

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, kontroluje Digitální a informační agentura, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Digitální a informační agenturu, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, email: pristupnost@dia.gov.cz.

Kontakty na administrátory

Tyto internetové stránky spravuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. . Pro kontaktování administrátora je možné využít e-mailovou adresu webmaster@cas.cz