Informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

 1. Kdo je správcem údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, tel.: +420 221 403 111, e-mail: ssc@ssc.cas.cz.

 1. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik - Pověřenec, Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?
 1. Osobní údaje účastníků soutěže typu jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefon, název diplomové práce, název a adresa vysoké školy, název fakulty a katedry, kde práce byla obhájena, jméno vedoucího práce, oponenta nebo jiné osoby, která práci za vysokou školu do soutěže přihlásila zpracováváme za účelem uspořádání soutěže s názvem Studentská soutěž Nakladatelství Academia, a to na právním základě splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto údaje budeme zpracovávat proto, abychom věděli, kdo kterou práci do soutěže přihlásil. Rovněž je nutné tyto osobní údaje zpracovávat proto, aby účastníci soutěže byli informování o případné nominaci či vítězství v soutěži, nebo v případě, že bychom účastníky potřebovali kontaktovat v souvislosti s organizováním soutěže. Datum narození budeme zpracovávat proto, abychom ověřili věk účastníků soutěže, který je omezen horní hranicí 28 let. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu trvání aktuálního ročníku soutěže, tj. max. 1 rok od vyhlášení soutěže.
 2. Za účelem komunikace ve věci organizace soutěže (tj. plnění smlouvy) budeme zpracovávat případně též osobní údaje fyzických osob jednajících jménem vysoké školy nebo její fakulty, nebo fyzických osob podílejících se na vedení, oponentuře nebo obhajobě práce uvedených v této práci (tj. jejich identifikační, popřípadě též kontaktní údaje). Tyto osobní údaje budou za uvedeným účelem zpracovávány na právním základě splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou pro uvedený účel zpracovávány po dobu trvání aktuálního ročníku soutěže, tj. max. 1 rok od vyhlášení soutěže.
 1. Odkud osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme z nominací, které nám e-mailem zasílají jednotlivé vysoké školy nebo fakulty, popřípadě samotní soutěžící. Dále také z obsahu samotných soutěžních prací (pokud jde o osobní údaje autora a vedoucího práce, oponenta). Nejedná se o veřejně dostupný zdroj.

 1. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:

 • oprávněným zaměstnancům správce;
 • našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování osobních údajů (tj. externím zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť);
 • členům odborné komise, která bude práce v soutěži posuzovat;
 • veřejnosti, v případě zveřejnění výsledků soutěže na webových stránkách.
 1. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

 • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
 • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
 • Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování;

Dále máte právo:

 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
 • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
 • Na přenositelnost svých údajů.