Zahlavi

1. ročník 2012–2013

Výherci

Kategorie Humanitní a společenské vědy
Pavel Vaško: Prof. V. Vojtíšek: archivářem od monarchie po socialismus

Kategorie Vědy o neživé přírodě
Jakub Višňák: Kvantově chemické algoritmy pro kvantové počítače

Kategorie Vědy o živé přírodě a chemické vědy
Josef Lhotský: Fenomén symbiózy jako model pro novou biologii

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 40 diplomových prací.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v budově Akademie věd České republiky v Praze (Národní 3) 27. března 2013.

 

Stanovy

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Divize Academia nakladatelství, vyhlašuje 1. ročník studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:
Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.

Přihlášený rukopis musí splňovat tyto podmínky:

  • Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole a nesmí být starší 28 let.
  • Rukopis přihlašuje katedra, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena.
  • Rukopis musí být v českém jazyce.
  • Rukopis nesmí být delší než 300 stran.
  • Magisterská práce byla obhájena v období mezi 1. dubnem 2010 a 30. zářím 2012.

Rukopis v elektronické podobě včetně posudků školitele a oponenta a písemným souhlasem autora s přihlášením rukopisu do soutěže musí být zaslán na mail Adély Fořtové fortova@academia.cz a v tištěné podobě na adresu Nakladatelství Academia (Vodičkova 40, 110 00 Praha 1) v období mezi 1. dubnem 2012 až 30. zářím 2012. Posudky školitele a oponenta nebudou součástí vydané publikace, poslouží pouze jako doporučení a podklady pro porotu.

Při přípravě vydání vítězné publikace bude autor povinen respektovat Pokyny pro autory uvedené na webových stránkách Nakladatelství Academia.

Porota složená z předních představitelů české vědy bude hodnotit nejenom faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky vybere vítěze do 25. února 2013 a autor bude písemně informován do 5 dnů od rozhodnutí poroty. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne v březnu 2013.

Cena pro vítěze soutěže:
Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena licenční nakladatelská smlouva, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté mu autorem rukopisu vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od podpisu smlouvy jako neperiodickou publikaci v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Publikace bude nabízena ve všech Knihkupectvích Academia, na e-shopu www.academiaknihy.cz a v běžné distribuční síti. Autor obdrží minimálně 1 autorský výtisk.

Pokud porota žádný rukopis k vydání nedoporučí, nemá vyhlašovatel soutěže povinnost žádný z přihlášených rukopisů vydat.