Zahlavi

2. ročník 2013–2014

Výherci

Kategorie Humanitní a společenské vědy
Blanka Jedličková: Ženy na rozcestí

Kategorie Vědy o neživé přírodě
Josef Chrást: Vlivy a recepce starších i soudobých kartografických děl v dílech kartografů 16.–18. století

Kategorie Vědy o živé přírodě a chemické vědy
Jan Toman: Role ekologických faktorů při udržování sexuality

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 58 diplomových prací.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v budově Akademie věd České republiky v Praze (Národní 3) 20. března 2014.

 

Stanovy

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Divize Academia nakladatelství, vyhlašuje 2. ročník studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:
Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.

Přihlášený rukopis musí splňovat tyto podmínky:

  • Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 28 let.
  • Rukopis přihlašuje katedra / vedoucí práce, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena.
  • Rukopis musí získat známku výborně.
  • Rukopis musí být v českém nebo anglickém jazyce.
  • Rukopis nesmí být delší než 300 stran.
  • Magisterská práce byla obhájena v období mezi 1. dubnem 2013 a 30. zářím 2013.

 

Aby byla práce přihlášena, je nutno na mail Gabriely Kermesové: kermesova@academia.cz v období mezi 1. červnem 2013 až 15. říjnem 2013 (včetně) zaslat:

  • Doporučující dopis od vedoucího práce / katedry či šéfa ústavu spolu s uvedením, do které soutěžní kategorie práci hlásí
  • Rukopis (v elektronické podobě – možno i poštou nebo osobně jako cd nebo dvd na adresu: Nakladatelství Academia, Gabriela Kermesová, Vodičkova 40, 110 00 Praha 1)
  • Posudky školitele a oponenta (poslouží jako vodítko pro porotu, nebudou jinak zveřejňovány)
  • Písemný souhlas studenta s přihlášením práce i s kontakty na něj (mail, telefon)

Porota složená z předních představitelů české vědy bude hodnotit nejenom faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky vybere vítěze do konce února 2014 a autor bude písemně informován do 5 dnů od rozhodnutí poroty. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne v březnu 2014.

Cena pro vítěze soutěže:
Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena licenční nakladatelská smlouva, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté mu autorem rukopisu vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od zveřejnění výhry jako neperiodickou publikaci v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Při přípravě vydání vítězné publikace bude autor povinen respektovat Pokyny pro autory uvedené na webových stránkách Nakladatelství Academia. Publikace bude nabízena ve všech Knihkupectvích Academia, na e-shopu www.academiaknihy.cz a v běžné distribuční síti. Autor obdrží minimálně 1 autorský výtisk.

Pokud porota žádný rukopis k vydání nedoporučí, nemá vyhlašovatel soutěže povinnost žádný z přihlášených rukopisů vydat.